Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch HĐQT 3.038.146 25,32% 30/06/2022
Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd 2.946.664 24,56% 30/06/2022
Lã Văn Trường Sơn Thành viên HĐQT 2.025.657 16,88% 30/06/2022
Sumitomo Corporation 1.680.000 14,00% 31/12/2021
Aichi Hino Motor Co.,Ltd 600.000 5,00% 31/12/2020
Lã Thị Thanh Phương Thành viên HĐQT 236.455 1,97% 30/06/2022
Phan Thị Thanh Thúy 0 0,00% 31/12/2017
Phan Thanh Thoại 0 0,00% 31/12/2017
Phan Thị Thanh Trà 0 0,00% 30/06/2015
Phan Thanh Tú 0 0,00% 31/12/2017
Võ Thị Bảy 0 0,00% 27/09/2022
Lê Thị Ngọc Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Hồ Thành An 0 0,00% 27/09/2022
Trần Thu Hằng 0 0,00% 27/09/2022
Hồ Thị Hoa 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Chiên 0 0,00% 27/09/2022
Hiroshi Kubo Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Thị Thanh Huyền 0 0,00% 27/09/2022
Phạm Thị Giang 0 0,00% 27/09/2022
Junji Tonoshima 0 0,00% 27/09/2022