Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Kim Hiếu 20.000.000 21,79% 11/08/2022
Mai Lê Hồng Sương 19.160.000 20,87% 23/08/2022
Võ Mỹ Tiên 15.302.700 16,67% 15/09/2022
Trịnh Ngọc Khánh 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Hồng Bảo Ngân 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Trương Hiền Vũ 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Nguyễn Thu Thảo 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 381.600 0,42% 31/12/2021
Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment 315.000 0,34% 31/12/2020
Đinh Thị Hoài thương 265.000 0,29% 03/01/2020
Vũ Lã Mạnh Hào 245.000 0,27% 03/01/2020
Vương Quang Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Mai Văn Thanh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 06/10/2022
Tôn Thất Điểu 0 0,00% 06/10/2022
Bùi Văn Hiệp 0 0,00% 12/04/2016
Nguyễn Hoàng Giang 0 0,00% 06/10/2022
Trần Công Vinh 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Vũ Lã Ngọc Hân Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 0 0,00% 06/10/2022