Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tôn Thất Điểu 0 0,00% 29/01/2023
Phan Quang Thân 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thanh Tùng 0 0,00% 31/12/2017
Đinh Châu Tâm Hạnh 0 0,00% 31/12/2017
Trần Thị Vi Hiến 0 0,00% 15/03/2013
Đặng Bá Lâm 0 0,00% 31/12/2016
Lê Bích Ngọc 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Tuyết 0 0,00% 15/03/2013
Đinh Quốc Đại 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Phước Cao Hùng 0 0,00% 29/01/2023
Phạm Duy Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
Hồ Phú Cường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/01/2023
Trần Công Vinh 0 0,00% 29/01/2023
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 0 0,00% 25/03/2021
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương 0 0,00% 24/06/2016
CTCP Đầu tư CMC 0 0,00% 14/06/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 0 0,00% 24/06/2016
Ngô Trọng Quang 0 0,00% 24/06/2016
Ngô Trọng Vinh 0 0,00% 24/06/2016