Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Quang Hòa 0 0,00% 03/01/2020
Bùi Minh Hạnh 0 0,00% 03/01/2020
Vương Quang Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Mai Văn Thanh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 02/12/2022
CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 0 0,00% 25/03/2021
Nguyễn Việt Thắng 0 0,00% 07/11/2016
Trần Công Vinh 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Tôn Thất Điểu 0 0,00% 02/12/2022
Vũ Lã Ngọc Hân Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 02/12/2022
Bùi Xuân Hồi 0 0,00% 02/12/2022
Hồ Phú Cường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Bùi Văn Hiệp 0 0,00% 12/04/2016
Nguyễn Ngọc Dũng 0 0,00% 12/04/2017