Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Hà Tĩnh 15.426.282 93,84% 31/03/2020
Công đoàn cơ sở CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh 117.000 0,71% 27/03/2019
Trần Đình Hòa Thành viên HĐQT 20.600 0,13% 31/12/2020
Nguyễn Thị Ánh Kế toán trưởng 18.400 0,11% 11/02/2020
Nguyễn Thành Vĩnh Chủ tịch HĐQT 18.000 0,11% 31/12/2020
Đậu Văn Tám Thành viên HĐQT 16.400 0,10% 31/12/2020
Nguyễn Duy Bằng Thành viên HĐQT 11.500 0,07% 31/12/2020
Ngô Thị Ngọc Ánh Trưởng ban kiếm soát 8.500 0,05% 11/02/2020
Lê Viết Sơn Thành viên HĐQT 6.200 0,04% 31/12/2020
Trương Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 5.300 0,03% 31/12/2019
Phạm Thị Thanh 2.000 0,01% 31/12/2019
Phan Minh Đức 0 0,00% 14/09/2016
Nguyễn Hữu Hoàng 0 0,00% 14/09/2016
Nguyễn Văn Thống Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 11/09/2021