Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Nhật Tuấn 5.100.000 51,00% 25/03/2022
Nguyễn Duy Chính 526.759 5,27% 24/05/2022
Nguyễn Thị Mai Lan 478.020 4,78% 23/07/2021
Nguyễn Văn Dân 63.582 0,64% 31/12/2018
Dương Tất Khiêm Chủ tịch HĐQT 59.881 0,60% 23/03/2022
Ngô Quang Đạo Phó Tổng giám đốc 43.436 0,43% 31/12/2018
Nguyễn Việt Phương Tổng giám đốc 30.113 0,30% 23/03/2022
Nguyễn Đình Thắng 26.445 0,26% 31/12/2018
Nguyễn Đình Học Phó Tổng giám đốc 17.400 0,17% 30/06/2018
Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 15.420 0,15% 31/12/2021
Lê Phương Anh Thành viên Ban kiểm soát 8.000 0,08% 31/12/2021
Lương Công Tú 6.441 0,06% 31/12/2021
Hoàng Thị Thu Hằng 4.355 0,04% 31/12/2021
Bùi Quý Hiệp 1.234 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Toàn 1.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thơm 104 0,00% 28/02/2022
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0,00% 16/03/2011
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 0 0,00% 23/03/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0,00% 29/02/2012
Vũ Thị Hồng Liễu Kế toán trưởng 0 0,00% 29/11/2022