Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0,00% 16/03/2011
Lê Thị Mỹ Dung Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Huy Hưng 0 0,00% 31/12/2012
Phan Tiến Long 0 0,00% 31/12/2011
Đỗ Thị Thanh Vân 0 0,00% 31/12/2011
Nguyễn Huy Hạnh 0 0,00% 18/08/2010
An Hồng Trường 0 0,00% 31/12/2016
Bùi Thái Khanh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Hồng Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/01/2023
Vũ Thị Hồng Liễu Kế toán trưởng 0 0,00% 29/01/2023
Lê Đắc Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023