Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Huy Hạnh 0 0,00% 18/08/2010
An Hồng Trường 0 0,00% 31/12/2016
Bùi Thái Khanh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Huy Hưng 0 0,00% 31/12/2012
Phan Tiến Long 0 0,00% 31/12/2011
Đỗ Thị Thanh Vân 0 0,00% 31/12/2011
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 0 0,00% 23/03/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0,00% 29/02/2012
Nguyễn Hồng Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Mai Thị Hương 0 0,00% 31/12/2011
Trần Vũ Anh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/12/2022