Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Phương Hoa 4.104.962 21,54% 12/04/2022
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 3.556.250 18,66% 30/06/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 534.980 2,81% 04/04/2022
Lê Quý Định Tổng giám đốc 481.511 2,53% 15/03/2022
Nguyễn Chí Thành 264.506 1,39% 30/06/2019
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT 259.726 1,36% 24/01/2022
Lê Văn Hậu 199.347 1,05% 31/12/2020
Nguyễn Văn Quý Giám đốc kỹ thuật 172.510 0,91% 30/06/2022
Lê Văn Tài Thành viên Ban kiểm soát 143.378 0,75% 31/12/2021
Trương Thị Gòn 98.161 0,52% 31/12/2020
Phan Văn Giáo Giám đốc 86.313 0,45% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Phúc 53.693 0,28% 31/12/2021
Phạm Trường Lâm Giám đốc 52.552 0,28% 30/06/2022
Lê Thị Khánh Vân Kế toán trưởng 43.863 0,23% 31/12/2021
Đoàn Thị Thu Hương 41.043 0,22% 30/06/2022
Trần Hữu Vinh 38.950 0,20% 31/12/2021
Nguyễn Quang Tố 31.762 0,17% 31/12/2021
Nguyễn Chí Hiếu 30.613 0,16% 30/06/2019
Trần Văn Đà 30.250 0,16% 31/12/2021
Tô Thị Thanh Tịnh 27.341 0,14% 30/06/2021