Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 7.526.219 68,49% 29/07/2022
Lê Xuân Lương 1.034.100 9,41% 26/08/2022
Phạm Ngọc Phú Thành viên HĐQT 258.328 2,35% 15/12/2022
Văn Đình Hoan Tổng giám đốc 115.560 1,05% 30/06/2022
Đặng Thị Thu Hiền 100.003 0,91% 30/06/2022
Nguyễn Văn Long 68.202 0,62% 31/12/2021
Phạm Ngọc Hoàn 40.423 0,37% 31/12/2019
Nguyễn Văn Bách Thành viên HĐQT 15.702 0,14% 30/06/2022
Lại Thị Hạnh Nga 8.061 0,07% 31/12/2018
Lê Thị Minh Hoa Kế toán trưởng 6.380 0,06% 30/06/2022
Tạ Quốc Khởi 4.586 0,04% 31/12/2018
Huỳnh Ngọc Sơn 149 0,00% 31/12/2021
Phạm Ngọc Bách 130 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Hải Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/01/2023
Lê Việt Dũng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 29/01/2023
Triệu Thị Ngọc Giang 0 0,00% 29/01/2023
Lê Thị Thái Hường 0 0,00% 31/12/2012
Đào Quang Tuyến 0 0,00% 23/06/2014
Lê Văn Cường 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Ngọc Thái 0 0,00% 29/01/2023