Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
American LLC 5.451.508 18,01% 22/02/2023
Hoàng Đình Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 3.883.020 12,83% 22/02/2023
Trịnh Việt Dũng Chủ tịch HĐQT 2.393.865 7,91% 22/02/2023
Văn Phụng Hà 1.545.120 5,10% 22/02/2023
Tạ Phạm Bích Thủy 1.132.953 4,49% 31/12/2022
Nguyễn Thị Kiến 1.074.840 4,26% 31/12/2022
Lê Tùng Sơn Thành viên HĐQT 862.521 3,42% 31/12/2022
Phùng Văn Quý Thành viên HĐQT 720.034 2,85% 31/12/2022
Nguyễn Thị Việt Hồng 466.414 2,50% 30/06/2018
Phạm Hữu Ái 442.407 1,75% 31/12/2022
Trịnh Việt Cường 283.238 1,12% 31/12/2022
Phạm Trung Kiên Tổng giám đốc 174.697 0,69% 31/12/2022
Lê Hoàng Yến 140.202 0,56% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Lan Thành viên HĐQT 139.250 0,55% 31/12/2022
Lê Quốc Minh 130.178 0,52% 31/12/2022
Nguyễn Thị Anh Mai 124.275 0,49% 31/12/2022
Nguyễn Anh Đệ Phó Tổng giám đốc 118.344 0,47% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lâm Hạnh 100.192 0,40% 31/12/2022
Ryan Walter Galloway 98.110 0,39% 01/10/2020
Phạm Văn Hoanh 87.420 0,35% 31/12/2021