Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT 793.426 50,50% 31/12/2020
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 251.666 16,02% 09/01/2020
Trần Quang Huy 45.760 2,91% 06/04/2018
Phạm Thị Tuyết 2.050 0,13% 11/04/2019
Vũ Quế Anh 500 0,03% 02/04/2019
Đỗ Thị Hạnh Trưởng ban kiếm soát 250 0,02% 11/04/2019
Nguyễn Thanh Hà 250 0,02% 11/04/2019
Vũ Quốc Toàn Phó Tổng giám đốc 200 0,01% 02/04/2019
Nguyễn Thành Sơn Tổng giám đốc 150 0,01% 31/12/2020
Vũ Thị Hưng Kế toán trưởng 100 0,01% 31/12/2020
Bùi Thị Thúy Vân 0 0,00% 19/07/2019
Nguyễn Lê Trà My Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/07/2021
Đào Hương Lan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/10/2017
Đỗ Xuân Phúc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 13/07/2021
Chu Thế Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/07/2021
Nguyễn Tiến Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 13/07/2021