Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Kỳ Anh 3.390.063 18,30% 04/07/2022
Đào Thị Lệ Quyên 2.134.450 11,52% 26/05/2022
Nguyễn Trọng Ý 914.735 4,94% 30/06/2022
Trần Đình Ngọc 865.292 4,67% 30/06/2022
Trần Ngọc Khôi 800.000 4,71% 21/12/2018
Nguyễn Quang Minh 800.000 4,71% 31/12/2020
Nguyễn Hoàng Hưng 800.000 4,71% 21/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 660.000 3,88% 31/12/2020
Thân Xuân Nghĩa 515.000 2,78% 31/12/2021
Lê Công Hoàng Chủ tịch HĐQT 372.344 2,01% 30/06/2022
Văn Công Vinh 210.000 1,24% 08/10/2021
Nguyễn Thị Thanh Hoa 100.000 0,59% 21/12/2018
Phạm Anh Tuấn 74.263 0,40% 30/06/2022
Hà Duy Hiếu 70.000 0,41% 21/12/2018
Nguyễn Thị Diễm Hằng 70.000 0,41% 21/12/2018
Nguyễn Toàn Hữu 20.180 0,12% 30/06/2021
Hoàng Diệu My 19.075 0,10% 30/06/2022
Trần Thị Huệ 15.135 0,08% 30/06/2022
Phan Thị Trúc Linh 6.540 0,04% 30/06/2022
Võ Xuân Cường 0 0,00% 20/10/2021