Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Thành phố Hà Nội 16.200.000 45,00% 31/12/2021
CTCP Logistics Hàng không 9.720.000 27,00% 31/12/2020
Phùng Tiến Toàn Chủ tịch HĐQT 1.620.000 4,50% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Phố Wall 1.025.800 2,85% 31/12/2020
Nguyễn Minh Hảo Thành viên Ban kiểm soát 688.503 1,91% 30/06/2022
Phùng Thúy Hoa Thành viên HĐQT 641.700 1,78% 30/06/2022
Ngô Thị Hoàng Yến Trưởng ban kiếm soát 6.789 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Hiếu 3.400 0,01% 30/06/2022
Lê Vĩnh Phúc 3.000 0,01% 31/12/2019
Triệu Văn Bằng Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thái Hòa Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Trần Trung 0 0,00% 06/10/2022
Mai Thế Tùng 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Trung Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Xuân Phương 0 0,00% 10/08/2021
Vũ Hoàng Thao Tổng giám đốc 0 0,00% 06/10/2022
Dương Đức Tính 0 0,00% 06/10/2022