Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) 600.000 20,00% 31/12/2010
Lê Việt Dũng Phó Chủ tịch HĐQT 269.320 8,98% 31/12/2010
Dương Kỳ Hiếu Chủ tịch HĐQT 167.750 5,59% 31/12/2010
Lê Việt Hùng ( Con ông Lê Việt Dũng - TVHĐQT ) 102.050 3,40% 05/01/2010
Trần Quang Hưng (miễn nhiệm) Phó Chủ tịch HĐQT 100.000 3,33% 12/01/2011
Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) 93.350 3,11% 12/01/2011
Lê Việt Nga ( Con ông Lê Việt Dũng - TVHĐQT ) 64.850 2,16% 05/01/2010
Đỗ Nguyễn Kỳ Trung Thành viên HĐQT 16.200 0,54% 05/01/2010
Nguyễn Thị Gia Tường Thành viên HĐQT 14.750 0,49% 05/01/2010
Trần Văn Kiến Thành viên Ban kiểm soát 13.300 0,44% 05/01/2010
Phan Nữ Thanh Thủy ( Vợ ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung - TVHĐQT ) 10.000 0,33% 05/01/2010
Nguyễn Ngọc Minh (CĐSL) 3.000 0,01% 31/12/2010
Lý Thanh Tòng Trưởng ban kiếm soát 2.800 0,09% 05/01/2010
Nguyễn Thị Quế Thọ (CĐSL) 2.290 0,07% 31/12/2010
Đào Văn Thơm Kế toán trưởng 0 0,00% 17/11/2011