Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn 540.000 45,00% 31/12/2021
Đỗ Thị Kim Na 284.570 23,71% 22/10/2019
Khưu Vĩnh Qúy Phó Giám đốc 1.450 0,12% 30/06/2022
Trần Thị Ái Liên 350 0,03% 31/12/2020
Trần Thị Tuyết Mai 300 0,03% 31/12/2020
Trần Thị Hạnh 300 0,03% 31/12/2020
Phan Chí Trung Phó Giám đốc 300 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Do Giám đốc 200 0,02% 30/06/2022
Huỳnh Thị Kim Mỹ Kế toán trưởng 167 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Thu Nguyệt 100 0,01% 31/12/2019
Phạm Trần Thọ 100 0,01% 31/12/2020
Trần Thành Quân Triết Phó Giám đốc 50 0,00% 30/06/2022
Trần Văn Nhanh Phó Giám đốc 50 0,00% 30/06/2022
Lê Văn Tròn 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thanh Vy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Lê Thị Bạch Yến Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Hữu Tài 0 0,00% 01/10/2019
Hứa Quyết Thắng 0 0,00% 01/10/2019
Đỗ Phạm Kim Tài 0 0,00% 22/10/2019
Dương Phạm Đăng Khoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022