Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT 3.846.472 21,37% 30/06/2022
Bùi Thành Đạt 899.500 5,00% 09/04/2020
Vũ Hồng Tuyến Phó Tổng giám đốc 492.435 2,74% 30/06/2022
Nguyễn Quang Lộc Thành viên Ban kiểm soát 407.440 2,26% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp 372.651 2,07% 08/08/2022
Tạ Thị Tuyết Nga Kế toán trưởng 358.280 1,99% 30/06/2022
Lê Diễm Thanh Thành viên HĐQT 302.768 1,68% 30/06/2022
Lê Duy Toàn Tổng giám đốc 219.555 1,22% 30/06/2022
Phạm Thị Phúc Trưởng ban kiếm soát 150.320 0,84% 30/06/2022
Nguyễn Duy Thanh Thành viên Ban kiểm soát 99.600 0,55% 30/06/2022
Mai Thị Loan Phó Tổng giám đốc 54.920 0,31% 30/06/2022
Vũ Hồng Hà 50.000 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Đức Lưu Thành viên HĐQT 48.000 0,27% 30/06/2022
CTCP Bao bì và In Nông nghiệp 42.000 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nga Linh 33.600 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Thành Thái Phó Tổng giám đốc 18.000 0,10% 30/06/2022
Cao Thanh Ngọc 1.330 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Trần Quang Linh 130 0,00% 30/06/2022
Đặng Minh Thu 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Như Song 0 0,00% 31/12/2017