Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV 11.523.600 65,85% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Capella 1.312.500 7,50% 31/12/2021
CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1.312.500 7,50% 31/12/2021
Nguyễn Đăng Tấn Tổng giám đốc 6.700 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Hùng Kế toán trưởng 5.800 0,03% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Loan Trưởng ban kiếm soát 5.700 0,03% 31/12/2021
Đỗ Tấn Điềm 5.200 0,03% 31/12/2021
Trần Hải Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Hồ Quốc Minh 0 0,00% 05/02/2023
Bùi Anh Tuấn 0 0,00% 17/01/2019
Vũ Kim Liên 0 0,00% 17/01/2019
Nguyễn Thị Hồng 0 0,00% 31/12/2017
Trịnh Hoàng Ân 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thái Nguyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Phạm Nam Hưng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Cao Trí 0 0,00% 05/02/2023
Mai Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Hoàng Thanh Bách Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023