Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập Đoàn Tân Tạo 179.196.282 19,09% 05/11/2021
CTCP Đại học Tân Tạo 127.108.449 13,54% 04/01/2022
Đặng Thị Hoàng Yến Chủ tịch HĐQT 54.349.633 5,79% 30/06/2022
Đặng Thành Tâm 29.063.039 3,10% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Phong Phó Tổng giám đốc 291.859 0,03% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 142.032 0,02% 31/12/2021
Huỳnh Hồ Thành viên HĐQT 32.000 0,00% 30/06/2022
Hoàng Thái Dương 11.445 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Phương Chi Trưởng ban kiếm soát 8.910 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Cẩm 8.500 0,00% 30/06/2022
Đoàn Thị Diễm Phương 3.000 0,00% 30/06/2022
Đặng Văn Được 2.744 0,00% 30/06/2022
Đặng Thị Hoàng Phượng 1.000 0,00% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Á Châu 0 0,00% 20/07/2009
Nguyễn Tuấn Minh 0 0,00% 30/06/2015
Trần Đình Hưng 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thanh Thêm 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Tầu 0 0,00% 31/12/2012
Đỗ Tuấn Cường 0 0,00% 31/12/2017
CTCP Delta Miền Nam 0 0,00% 13/02/2015