Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hoàng Minh Chủ tịch HĐQT 12.335.280 51,40% 30/06/2020
Nguyễn Minh Trí Tổng giám đốc 1.639.400 6,83% 30/06/2020
CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt 1.159.560 4,83% 30/06/2020
Châu Mỹ Linh Thành viên HĐQT 999.444 4,16% 30/06/2020
Phan Thị Thu Thảo Thành viên HĐQT 343.314 1,43% 30/06/2020
Lâm Thị Kim Chi Đại diện công bố thông tin 17.400 0,07% 30/06/2018
Nguyễn Văn Gấm 9.672 0,04% 30/06/2020
Nguyễn Văn Minh Triết Thành viên HĐQT 1.010 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Thị Thêu 300 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Văn Sứ 228 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Duy Luật Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Thu Hồng 0 0,00% 31/01/2023
Trần Kim Thủy 0 0,00% 30/06/2016
Trương Minh Nhật 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Mai Đạt Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/01/2023
Huỳnh Thị Thanh Trúc 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Trung Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/01/2023
Trần Quang Bảo Kế toán trưởng 0 0,00% 31/01/2023
Trần Thị Mi Sa 0 0,00% 31/01/2023
Lê Tấn Trạng Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/01/2023