Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Thương mại Kiên Giang 246.200 20,00% 31/12/2020
Nguyễn Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT 110.080 8,94% 30/06/2021
Lâm Văn Nguyễn Huy Tổng giám đốc 54.230 4,41% 30/06/2021
Sầm Ngọc Diệu 36.900 3,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thanh Tú Thành viên Ban kiểm soát 11.520 0,94% 30/06/2021
Nguyễn Thị Kim Tuyến Thành viên HĐQT 8.400 0,68% 30/06/2021
Huỳnh Đức Nghĩa 5.000 0,41% 30/06/2021
Lê Thị Như Thy 4.420 0,36% 30/06/2021
Nguyễn Út Thơ Thành viên Ban kiểm soát 3.400 0,28% 30/06/2021
Mai Minh Luân 2.400 0,19% 30/06/2021
Nguyễn Thị Kim Thu 2.000 0,16% 30/06/2021
Lâm Nhựt Minh Kế toán trưởng 2.000 0,16% 30/06/2021
Mai Thị Ngọc Trâm 1.000 0,08% 30/06/2021
Lê Thị Thùy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 19/08/2021
Đinh Hoài Thanh 0 0,00% 19/08/2021
Phạm Thị Tuyết Nhung 0 0,00% 19/08/2021
Phạm Văn Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 19/08/2021
Lưu Minh Tú 0 0,00% 31/12/2015
Trần Văn Thón 0 0,00% 19/08/2021
Mai Ngọc Khoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 19/08/2021