Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Điện Lực Khánh Hòa 465.000 31,00% 30/06/2022
CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 390.000 26,00% 30/06/2022
Võ Trị Kế toán trưởng 179.795 11,99% 30/06/2022
Phạm Thị Loan 58.200 3,88% 30/06/2022
Lê Duy Cửu Chủ tịch HĐQT 30.000 2,00% 30/06/2022
Nguyễn Phước Vĩnh Khải Thành viên HĐQT 15.190 1,01% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc 3.100 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Gần Em 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Quang Tiến 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Đào Thị Hồng Thịnh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 22/03/2018
Cao Thị Hiếu Thảo 0 0,00% 05/03/2018
Phan Đắc Văn 0 0,00% 04/10/2022
Phan Thị Thanh Lý 0 0,00% 04/10/2022
Phan Thị Vân Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Trịnh Giang Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Phạm Ngọc Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Cao Ký 0 0,00% 31/12/2013
Công ty TNHH Orin 0 0,00% 31/12/2015