Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Khánh Hòa 14.586.000 51,00% 31/12/2022
Công ty TNHH Nước sạch REE 12.550.560 43,88% 31/12/2022
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 234.605 0,90% 02/05/2019
Trần Kim Linh 37.500 0,14% 09/08/2019
Vũ Văn Bình Chủ tịch HĐQT 23.017 0,08% 31/12/2022
Nguyễn Văn Đàm Tổng giám đốc 22.357 0,08% 31/12/2022
Phạm Cao Minh Dũng 18.825 0,07% 31/12/2021
Võ Thị Khánh Hòa Phó Tổng giám đốc 15.647 0,05% 31/12/2022
Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT 12.127 0,04% 31/12/2022
Hoàng Long Trưởng ban kiếm soát 6.380 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thùy Ninh Thành viên Ban kiểm soát 6.160 0,02% 31/12/2022
Trần Thị Hương 4.200 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng giám đốc 2.970 0,01% 31/12/2022
Đào Thị Thúy 1.320 0,00% 31/12/2022
Quách Vĩnh Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/03/2023
Lê Văn Diễn 0 0,00% 31/03/2023
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa 0 0,00% 16/03/2020
Lục Chánh Trường 0 0,00% 31/03/2023
Trương Khắc Hoành Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/03/2023
CTCP Cơ điện lạnh 0 0,00% 31/12/2020