Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thế Anh 255.722 0,15% 31/12/2018
Nguyễn Thanh Bình 86.125 0,05% 30/06/2018
Nguyễn Bình Phương 5.722 0,00% 31/12/2019
Trần Thanh Thủy Kế toán trưởng 100 0,00% 30/06/2022
CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành 0 0,00% 17/11/2017
Nguyễn Trúc Quỳnh Tổng giám đốc 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Thị Ngọc Hà 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Đức Công Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Hải Ninh 0 0,00% 26/11/2022
CTCP Đầu tư R.O.R Việt Nam 0 0,00% 06/05/2015
Lê Thị Thủy 0 0,00% 31/12/2014
Bùi Văn Ngọc Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Đặng Thị Hải Quyên 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0,00% 26/11/2022
Đào Thị Phượng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Vũ Hồng Anh 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Phương Ngân 0 0,00% 31/07/2013
Nguyễn Văn Thanh 0 0,00% 31/12/2017
Đoàn Thị Thanh Thủy 0 0,00% 26/11/2022
Trần Thị My Lan 0 0,00% 26/11/2022