Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thế Anh 255.722 0,15% 31/12/2018
Nguyễn Thanh Bình 86.125 0,05% 30/06/2018
Nguyễn Bình Phương 5.722 0,00% 31/12/2019
Trần Thanh Thủy Kế toán trưởng 100 0,00% 30/06/2022
Lê Thùy Dung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Thị Kiều Trinh 0 0,00% 10/12/2022
Lê Thanh Dương 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Văn Mạnh 0 0,00% 20/03/2014
CTCP Tập đoàn FLC 0 0,00% 31/12/2014
Trịnh Văn Đại 0 0,00% 06/01/2014
Nguyễn Văn Mỵ 0 0,00% 17/01/2014
Đỗ Thị Kim Dung 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Phú 0 0,00% 09/10/2013
Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0,00% 03/10/2013
Trịnh Thị Minh Huế 0 0,00% 20/03/2014
Doãn Văn Phương 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Phương Ngân 0 0,00% 31/07/2013
Nguyễn Văn Thanh 0 0,00% 31/12/2017
Lê Văn Sắc 0 0,00% 10/12/2022
Trịnh Quốc Huy 0 0,00% 10/12/2022