Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Văn Ngọc Thành viên HĐQT 0 0,00% 10/12/2022
Đặng Thị Hải Quyên 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0,00% 10/12/2022
Đào Thị Phượng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 10/12/2022
Phạm Vũ Hồng Anh 0 0,00% 10/12/2022
Lê Đình Vinh 0 0,00% 09/05/2014
Lê Tân Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Trần Xuân Huy 0 0,00% 31/07/2013
Nguyễn Tiến Dũng 0 0,00% 30/06/2014