Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 3.771.424 38,30% 31/12/2021
Vũ Thu Ngọc 2.364.400 24,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Huệ 2.124.000 21,57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mãi 9.026 0,09% 31/12/2019
Ngô Văn Phong 8.674 0,09% 31/12/2019
Huỳnh Trung Quang Chủ tịch HĐQT 2.913 0,03% 30/06/2022
Lưu Thương 1.911 0,02% 31/12/2019
Lê Văn Châu Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Lưu Tú 976 0,01% 31/12/2019
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh 633 0,01% 30/06/2022
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn 19 0,00% 30/06/2022
Đoàn Công Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Tuyết Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023
Phạm Thanh Lâm Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Văn Bốn Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/02/2023
Võ Văn Cả 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Văn Cảnh 0 0,00% 04/01/2017
Nguyễn Minh Đức Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Duy Dũng 0 0,00% 04/02/2023
Đào Thị Nga 0 0,00% 30/06/2013