Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP DRH Holdings 22.799.025 29,75% 30/06/2022
Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT 3.525.440 4,60% 30/06/2022
EVLI Emerging Frontier Fund 2.500.000 3,73% 12/11/2020
Trần Đình Hà Tổng giám đốc 728.970 0,95% 30/06/2022
Tôn Thất Diên Khoa Thành viên HĐQT 371.400 0,48% 30/06/2022
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 335.400 0,44% 31/12/2021
Lê Quốc Hưng 330.000 0,49% 14/11/2019
Nguyễn Quốc Phòng Thành viên HĐQT 302.040 0,39% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Tâm Kế toán trưởng 292.809 0,38% 30/06/2022
Hoàng Nguyên Bình Thành viên HĐQT 290.000 0,38% 30/06/2022
Lê Hoài Nam Thành viên HĐQT 265.888 0,35% 30/06/2022
Nguyễn Văn Đông 190.050 0,25% 30/06/2022
Nguyễn Hoành Sơn Phó Tổng giám đốc 160.880 0,21% 30/06/2022
Trần Ngọc Đính 160.000 0,22% 30/06/2021
Võ Diệp Cẩm Vân 100.000 0,14% 30/06/2021
Hoàng Văn Lộc 73.004 0,11% 30/06/2020
Đặng Quang Thung Phó Tổng giám đốc 70.050 0,09% 30/06/2022
Ngô Trọng Nghĩa 52.800 0,08% 31/12/2020
Mai Văn Lịch 32.294 0,05% 31/12/2019
Lương Võ Hùng 26.000 0,04% 31/12/2019