Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa 318.500 21,58% 17/03/2020
Trần Thị Tình Thành viên HĐQT 149.800 10,15% 23/02/2021
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 132.200 8,96% 17/07/2020
Nguyễn Trường Sơn 131.400 8,90% 09/11/2020
Vũ Hoàng Thanh Huyền 121.800 8,25% 10/03/2021
Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán trưởng 53.500 3,62% 26/03/2020
Nguyễn Đào 43.100 2,92% 26/03/2020
Nguyễn Thị Quỳnh An 200 0,01% 09/05/2018
Nguyễn Thị phương Thủy 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thị Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/06/2021
UBND Tỉnh Khánh Hòa 0 0,00% 31/12/2017
Võ Đình Chiến 0 0,00% 09/11/2020
Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Loan 0 0,00% 12/03/2021
Lê Xuân Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2017
Lê Quang Khôi Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thị Thương 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Trọng Thắng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/12/2017
Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Thu 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Lương Ích 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Quyết Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/06/2021