Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Hiên 1.000.000 2,49% 31/12/2014
Lê Xuân Khương Thành viên HĐQT 100.000 0,25% 31/12/2014
Nguyễn Văn Việt Thành viên HĐQT 100.000 0,25% 31/12/2014
Đỗ Thị Thanh Dung 10.000 0,02% 31/12/2014
Công đoàn CTCP Thương mại và vận tải Sông Đà 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Hưng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 15/06/2021
Nguyễn Văn Tiệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/06/2021
Vũ Thành Long Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 15/06/2021
Đoàn Thị Tình 0 0,00% 10/12/2010
CTCP Chứng khoán Saigon Tourist 0 0,00% 31/12/2013
CTCP Thiết kế xây dựng Khải Hoàn 0 0,00% 31/12/2011
Đào Bá Tuấn 0 0,00% 15/06/2021
Hoàng Thị Năm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 15/06/2021
Đặng Kim Khoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/06/2021
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tầm Nhìn 0 0,00% 31/12/2013
Tống Thị Loan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 15/06/2021
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Vận tải Tân Hợp Thịnh 0 0,00% 31/12/2013
CTCP Thương mại và Công nghiệp Thùy Minh 0 0,00% 31/12/2013
Ngô Văn Hiến Kế toán trưởng 0 0,00% 15/06/2021
Trần Văn Tặng 0 0,00% 15/06/2021