Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Đạt 252.000 8,53% 16/04/2022
Nguyễn Tiến Sỹ 141.200 4,78% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Sơn 140.000 4,74% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hiếu Chủ tịch HĐQT 123.000 4,16% 21/12/2022
Phạm Văn Quân 115.500 3,91% 09/11/2021
Phạm Thị Thu Hoài 100.000 3,38% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thêm 66.800 2,26% 30/06/2020
Trần Thị Hồng Mến 52.875 1,79% 25/04/2019
Hoàng Thị Phương 6.325 0,21% 31/12/2018
Hoàng Anh Tú 5.900 0,20% 23/05/2019
Hoàng Hữu Tuấn 5.200 0,18% 31/12/2020
Tô Thị Mến 2.875 0,10% 23/05/2019
Trần Thị Vân Anh 2.300 0,08% 31/12/2018
Vi Trung Sơn 0 0,00% 29/05/2019
Mai Vũ Thạch 0 0,00% 04/01/2012
Triệu Thị Tuyết Trinh 0 0,00% 25/09/2020
Nguyễn Minh Khuê 0 0,00% 05/05/2017
Phạm Mai Anh 0 0,00% 29/05/2020
Lê Khánh Trình 0 0,00% 03/01/2020
Bùi Cảnh Hoàng 0 0,00% 23/12/2019