Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 2.980.570 36,00% 30/06/2022
Cao Viết Cường Tổng giám đốc 798.112 9,64% 06/06/2022
Đỗ Trọng Toàn Chủ tịch HĐQT 293.000 3,54% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Khánh Thành viên HĐQT 248.896 3,01% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 123.850 1,50% 31/12/2018
Phạm Văn Tâm Thành viên HĐQT 100.308 1,21% 30/06/2022
Đỗ Xuân Trường 98.577 1,19% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thanh Đại diện công bố thông tin 71.981 0,87% 30/06/2022
Cao Thị Dự Trưởng ban kiếm soát 59.004 0,71% 30/06/2022
Đào Viết Khuây 34.861 0,42% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 29.666 0,36% 30/06/2022
Đỗ Văn Vượng Phó Tổng giám đốc 23.355 0,28% 30/06/2022
Vũ Văn Cương 17.399 0,21% 31/12/2020
Phạm Xuân Định Phó Tổng giám đốc 10.200 0,12% 30/06/2022
Lưu Sỹ Học Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Văn Công Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Minh Phương 0 0,00% 28/12/2017
Vũ Văn Hùng 0 0,00% 28/12/2017