Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Lợi 2.264.650 38,78% 31/12/2020
Nguyễn Văn Thủy 1.287.488 22,05% 31/12/2020
Nguyễn Văn Thắng 1.255.300 21,50% 31/12/2020
Lý Kim Anh Kế toán trưởng 30.000 0,51% 31/12/2019
Nguyễn Thể Tích Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Vương Thị Lan 0 0,00% 31/12/2015
Hoàng Hồng Toàn 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Anh Thơ Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Anh Yến 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Quang Long 0 0,00% 02/10/2022
Chu Văn Dũng 0 0,00% 02/10/2022
CTCP Cơ khí Đúc Hồng Hà 0 0,00% 12/07/2011
Nguyễn Trình 0 0,00% 12/07/2011
Công ty TNHH Vật tư Tây Bắc 0 0,00% 12/07/2011
Hoàng Thị Phượng 0 0,00% 02/10/2022
Trần Duyên Tùng Tổng giám đốc 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Trọng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Lăng Hữu Khanh Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Nam 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022