Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Cấp nước Đồng Nai 1.275.000 51,00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hiệp 250.000 10,00% 20/12/2021
Nguyễn Thị Hoàng Diệp 147.000 5,88% 02/12/2019
Đào Quý Tính Thành viên HĐQT 130.000 5,20% 31/12/2022
Trần Hoàng Anh Phương Thành viên Ban kiểm soát 50.000 2,00% 31/12/2022
Hoàng Văn Tùng 10.000 0,40% 31/12/2022
Nguyễn Xuân Yên 7.171 0,29% 30/06/2021
Nguyễn Anh Tuấn 6.636 0,27% 31/12/2020
Lê Văn Anh 2.381 0,10% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vĩnh Giám đốc 1.000 0,04% 31/12/2022
Đoàn Thị Vi Vân Thành viên Ban kiểm soát 400 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Thị Băng Linh 100 0,00% 31/12/2022
Lê Quốc Nhật 100 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Cao Hà Chủ tịch HĐQT 27 0,00% 31/12/2022
CTCP Nhựa Tân Tiến 0 0,00% 03/12/2019
Lê Văn Thới 0 0,00% 31/12/2017
Lê Thị Kim Tuyết 0 0,00% 30/06/2015
Lê Văn Tú 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Hòa Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Hương Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 27/01/2023