Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Xây dựng 78.032.404 97,88% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Phương 300.000 0,38% 31/12/2021
Lê Văn Tuấn Tổng giám đốc 50.800 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 31.300 0,04% 30/06/2022
Trần Đình Đại 22.400 0,03% 30/06/2022
Bùi Đức Kiên Chủ tịch HĐQT 20.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Dũng Phó Tổng giám đốc 12.200 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Thành Thành viên HĐQT 10.000 0,01% 30/06/2022
Phan Hồng Tuấn 5.000 0,01% 30/06/2022
Tô Minh Thúy 2.600 0,00% 31/12/2021
Lê Thị Thanh Long 2.000 0,00% 30/06/2022
Tô Phi Sơn Kế toán trưởng 2.000 0,00% 30/06/2022
Trần Vũ Vương Thành viên HĐQT 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Hà 1.400 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thế Nam 1.100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng ban kiếm soát 1.100 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Thu Hồng Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Trường 0 0,00% 26/04/2017
Lê Quốc Ân Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/06/2022
Vũ Văn Định 0 0,00% 26/04/2017