Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Quốc Ân Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/06/2022
Vũ Văn Định 0 0,00% 26/04/2017
Hoàng Minh Khôi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/12/2022