Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Ngọc Long 203.500 13,57% 05/01/2022
Bùi Thị Mỹ Cảnh 170.000 11,33% 11/01/2022
Nguyễn Minh Hoàn 150.000 10,00% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên HĐQT 109.500 7,30% 05/01/2022
Phan Thị Tố Duyên Chủ tịch HĐQT 109.500 7,30% 05/01/2022
Kim Văn Hùng 74.000 4,93% 17/12/2020
Tô Thành Cương 100 0,01% 31/12/2018
Phan Thị Hồng Ngọc 100 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Hương 0 0,00% 07/07/2017
Phan Thị Thanh Tâm 0 0,00% 26/03/2019
Bùi Gia Hướng 0 0,00% 11/01/2022
Ngô Quỳnh Trang 0 0,00% 24/05/2021
Nguyễn Phú Cường 0 0,00% 22/06/2021
Trần Huy Tùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Trần Đình Kiên 0 0,00% 06/12/2022
Trần Đặng Đăng Phong Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Mai Thị Thu Hà 0 0,00% 11/01/2022
Lê Đức Thắng 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thu Thủy 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Kim Trường 0 0,00% 06/12/2022