Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT 3.173.500 31,74% 15/03/2011
Công ty Cổ phần Thương Mại Hùng Cường 2.573.500 25,74% 15/03/2011
Công ty cổ phần Chứng Khoán BeTa 1.000.000 10,00% 15/03/2011
Công ty cổ phần Chứng Khoán Apec 500.000 5,00% 15/03/2011
Nguyễn Thị Ngọc Nga Thành viên HĐQT 200.000 2,00% 15/03/2011
Nguyễn Văn Tòng Thành viên HĐQT 100.000 1,00% 15/03/2011
Nguyễn Thị Mận Trưởng ban kiếm soát 10.000 0,10% 15/03/2011
Phùng Văn Quang (miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 10.000 0,10% 15/03/2011
Chu Thị Thanh Thảo Kế toán trưởng 200 0,00% 15/03/2011