Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Quảng Bình 7.468.367 90,74% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Sơn 28.800 0,35% 31/12/2019
Nguyễn Mậu Hào Chủ tịch HĐQT 19.600 0,24% 30/06/2022
Lê Hồng Sơn Trưởng ban kiếm soát 12.000 0,15% 30/06/2022
Hoàng Thị Phương 11.800 0,14% 31/12/2021
Trần Công Văn Thành viên HĐQT 10.700 0,13% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Lệ Ninh 10.000 0,12% 29/07/2021
Lê Thanh Hùng Thành viên HĐQT 7.900 0,10% 30/06/2022
Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,06% 30/06/2022
Lê Doãn Hiếu Thành viên HĐQT 4.500 0,05% 30/06/2022
Phạm Ngọc Thành Thành viên HĐQT 3.900 0,05% 30/06/2022
Đinh Duy Dũng 2.600 0,03% 29/07/2021
Trần Thị Thanh Vân 2.000 0,02% 29/07/2021
Võ Thị Thắm 1.900 0,02% 31/12/2018
Lê Tùng Định Thành viên Ban kiểm soát 1.200 0,01% 30/06/2022