Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 2.626.500 51,00% 30/06/2022
Lưu Huy Phúc Chủ tịch HĐQT 32.548 0,63% 30/06/2022
Phạm Đình San 20.600 0,40% 30/06/2018
Phạm Thị Ánh 10.609 0,21% 30/06/2022
Đinh Thành Lê Phó Tổng giám đốc 8.662 0,17% 30/06/2022
Cù Minh Kim Thành viên HĐQT 7.725 0,15% 30/06/2022
Phạm Văn Hoàn Phó Tổng giám đốc 5.994 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Hạ Phó Tổng giám đốc 4.511 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hà Thành viên Ban kiểm soát 2.060 0,04% 30/06/2022
Hoàng Thị Phương Thành viên HĐQT 1.051 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng Đại diện công bố thông tin 309 0,01% 30/06/2022
Lưu Sỹ Học Thành viên Ban kiểm soát 103 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Thông Tổng giám đốc 5 0,00% 30/06/2022
Đào Thị Loan 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Văn Nguyên 0 0,00% 07/10/2022
Lê Đình Dương 0 0,00% 25/06/2010
Nguyễn Văn Nhuận 0 0,00% 30/06/2010
Nguyễn Hồ Bắc 0 0,00% 31/12/2014
Hoàng Thị Nhỏ 0 0,00% 31/12/2013
Trần Văn Mão 0 0,00% 31/12/2017