Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Anh Tuấn 2.600 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hường 2.200 0,01% 31/12/2021
Võ Thị Thu Hà 0 0,00% 14/06/2017