Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 10.227.398 33,82% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1.733.600 5,73% 31/12/2020
Vũ Đức Giang Chủ tịch HĐQT 1.509.296 4,99% 30/06/2022
Nguyễn Thiên Lý 1.104.640 3,65% 31/12/2019
Phạm Bích Hồng Giám đốc 871.680 2,88% 30/06/2022
Đỗ Hương Quỳnh 636.579 2,11% 30/06/2019
Thân Đức Việt Tổng giám đốc 622.240 2,06% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thành 373.606 1,24% 30/06/2022
Bạch Thăng Long Thành viên HĐQT 335.584 1,11% 30/06/2022
Vũ Thị Như Quỳnh 184.000 0,61% 30/06/2022
Nguyễn Ánh Dương Phó Tổng giám đốc 169.680 0,56% 30/06/2022
Lê Nho Thướng 164.160 0,54% 31/12/2019
Hoàng Thế Nhu Giám đốc 140.640 0,47% 30/06/2022
Vũ Hoàng Hà Đại diện công bố thông tin 123.737 0,41% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT 118.441 0,39% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Trang 93.920 0,31% 31/12/2019
Nguyễn Phú Chiến 63.180 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 61.536 0,20% 31/12/2019
Phạm Minh Đức 57.600 0,19% 31/12/2019
Hoàng Hương Giang 52.716 0,17% 31/12/2021