Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 1.785.000 51,00% 31/12/2021
Phạm Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 194.444 5,56% 11/03/2022
Nguyễn Cao Khương 117.440 3,36% 31/12/2021
Hoàng Tuấn Anh Thành viên HĐQT 22.230 0,64% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thanh Thành viên Ban kiểm soát 20.410 0,58% 31/12/2021
Mai Văn Thành Thành viên Ban kiểm soát 20.040 0,57% 31/12/2021
Đồng Quang Huy 2.000 0,06% 31/12/2021
Trần Quốc Hậu 0 0,00% 11/07/2022
Ngô Quốc Trung 0 0,00% 11/07/2022
Đào Trọng Hiếu Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 11/07/2022
Đỗ Thị Mai Hương 0 0,00% 11/07/2022
Bùi Tiến Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 11/07/2022
Lê Thanh Tùng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 11/07/2022
Hoàng Minh Thắng Giám đốc 0 0,00% 11/07/2022
Phạm Thị Ngọc Linh 0 0,00% 11/07/2022
Chu Thị Ngọc Huyền 0 0,00% 11/07/2022
Nguyễn Thị Vân Thư 0 0,00% 14/05/2020
Nguyễn Tuấn Vinh 0 0,00% 23/07/2020
Trần Văn Thông 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Vĩnh Phó Giám đốc 0 0,00% 10/03/2022