Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP 675.000 27,00% 31/12/2020
Lê Thu Trang 428.175 17,13% 30/06/2021
Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT 298.650 11,95% 30/06/2021
Trần Kim Anh 239.475 9,58% 30/06/2021
Đinh Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT 110.655 4,43% 30/06/2021
Vũ Duy Long Phó Giám đốc 90.000 3,60% 30/06/2021
Vũ Hồ Việt Thành viên HĐQT 50.050 2,00% 30/06/2021
Hồ Tường Anh Thành viên HĐQT 32.325 1,29% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thực Thành viên Ban kiểm soát 16.570 0,66% 30/06/2021
Nguyễn Lê Trung Phó Giám đốc 14.700 0,59% 30/06/2021
Đặng Anh Mỹ Trưởng ban kiếm soát 13.775 0,55% 30/06/2021
Hoàng Thị Thanh Hà Thành viên Ban kiểm soát 13.000 0,52% 30/06/2021
Trần Mạnh Toàn Phó Giám đốc 650 0,03% 30/06/2021
Song Thương 250 0,01% 01/10/2020
Đinh Vạn Chính Phó Giám đốc 0 0,00% 17/11/2020
Đào Hồng Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 23/11/2016
Bùi Thị Dan 0 0,00% 25/05/2017