Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty Cổ phần Cavico Thương Mại Xây dựng 2.040.000 16,91% 31/12/2010
Công ty TNHH Cavico Việt Nam (CĐSL) 2.019.200 16,74% 31/12/2010
Lê Quang Việt 366.830 4,55% 29/01/2010
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt. 300.000 3,72% 06/08/2009
Western Bank 216.200 2,68% 09/08/2007
Nguyễn Bá Ngọc Thành viên HĐQT 13.370 0,11% 26/05/2010
Trần Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 13.361 0,11% 04/10/2010
Hứa Thanh Bình Thành viên HĐQT 10.142 0,13% 06/08/2009
Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát 1.016 0,01% 23/06/2010
Công Ty Cổ Phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (Cổ phiếu quỹ) 499 0,00% 31/12/2010
Phạm Đình Sơn Tổng giám đốc 146 0,00% 31/12/2010
Trần Văn Lưu Kế toán trưởng 9 0,00% 31/12/2010
Nguyễn Thị Lương Thanh (Em Ông Nguyễn Lương Đức - TVHĐQT) 8 0,00% 31/12/2010
Phan Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐQT 8 0,00% 27/12/2010
Nguyễn Lương Đức Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/05/2011