Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 612.000 51,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Liên 186.100 15,51% 07/06/2022
Nguyễn Tiến Đông Tổng giám đốc 39.600 3,30% 30/06/2022
Nguyễn Thạch Tụy Kế toán trưởng 28.500 2,38% 30/06/2022
Đào Đình Đức Phó Tổng giám đốc 4.400 0,37% 30/06/2022
Chử Thị Thùy 3.700 0,31% 30/06/2022
Ngô Chinh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 3.700 0,31% 30/06/2022
Phạm Ngọc Tùng Phó Tổng giám đốc 3.100 0,26% 30/06/2022
Cao Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 2.200 0,18% 30/06/2022
Hoàng Thị Hiến 300 0,03% 31/12/2021
Dương Minh Đức Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Trường Linh Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Hoàng Văn Đắc 0 0,00% 04/10/2022
Phạm Hồng Thu 0 0,00% 04/10/2022
Văn Thị Yến 0 0,00% 31/12/2017
Võ Thanh Hoa 0 0,00% 31/12/2017