Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 13.921.925 65,00% 30/06/2022
Raw & Refined Commodities AG 3.639.268 16,99% 31/12/2021
Tạ Văn Bền 8.862 0,04% 30/06/2020
Lê Thị Huệ 4.785 0,02% 30/06/2022
Hòa Quang Trung 3.486 0,02% 31/12/2021
Bùi Văn Kiểm 3.366 0,02% 31/12/2019
Phạm Thị Hải 3.168 0,01% 31/12/2019
Dương Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát 2.125 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thế Hanh Thành viên Ban kiểm soát 1.986 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Hùng Phó Giám đốc 1.772 0,01% 30/06/2022
Vũ Tiến Quang Thành viên HĐQT 1.109 0,01% 30/06/2022
Hoàng Trọng Hiệp Thành viên HĐQT 921 0,00% 30/06/2022
Phạm Công Hương 34 0,00% 31/12/2019
Phạm Cẩm Hải Kế toán trưởng 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thanh Sơn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/12/2022
Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Trọng Tốt 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Thị Hoa 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Xuân Bách 0 0,00% 01/12/2022
Trịnh Thị Nguyệt Hằng 0 0,00% 01/12/2022