Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 46.761.748 84,85% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị 3.555.500 6,45% 31/12/2021
CTCP Cao su Tân Biên 3.367.155 6,11% 31/12/2021
Cao Thanh Nam Tổng giám đốc 161.400 0,29% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Cường Kế toán trưởng 30.000 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Văn Công Phó Tổng giám đốc 25.500 0,05% 30/06/2022
America LLC 9.500 0,02% 31/12/2019
Tạ Thị Tâm 2.500 0,00% 30/06/2022
Ngô Thị Uyên Nhi 700 0,00% 30/06/2022
Lê Minh Châu 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Duy Vĩ 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Hải Yến 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 31/12/2014
Đoàn Kim Chung 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Tăng Vũ 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thế Mai 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Hữu Trung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Đỗ Hữu Phước Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Hồ Nghĩa An Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Lê Chiến Sỹ Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/09/2022