Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Bình Trọng Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Xuân Hiếu 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Văn Danh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 26/11/2022
Trần Thị Thu Huyền 0 0,00% 26/11/2022
Phan Thị Thanh Xuân 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 0 0,00% 30/06/2014
Dương Văn Vinh 0 0,00% 04/12/2017
Lại Thị Nhật Minh 0 0,00% 24/11/2017
Nguyễn Thị Quyết 0 0,00% 31/12/2012
Võ Ánh Thu 0 0,00% 06/09/2014
Võ Hồng Tuấn 0 0,00% 06/09/2014
Phạm Thị Minh Tươi 0 0,00% 27/02/2019
Trần Anh Tuấn 0 0,00% 07/07/2016
Nguyễn Ngọc Lan Anh 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Đức Thái 0 0,00% 25/12/2017
Nguyễn Thị Hòa 0 0,00% 26/07/2016
Nguyễn Thị Hoa 0 0,00% 30/06/2012
Lê Văn Tuấn 0 0,00% 30/06/2014
Trần Mạnh Tần 0 0,00% 31/12/2012
Võ Hồng Trung 0 0,00% 17/09/2014