Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 0 0,00% 30/06/2014
Lê Đức Dũng Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
Thân Tuấn Bình 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thế Phi 0 0,00% 03/12/2022
Lê Công Hiệp 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Cẩm Vân 0 0,00% 03/12/2022
Bùi Minh Hải 0 0,00% 03/12/2022
Phan Huy Thuận 0 0,00% 03/12/2022
Trần Bình Trọng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Xuân Hiếu 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thị Quyết Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/11/2017
Khúc Thị Thanh Hoài 0 0,00% 03/12/2022
Đào Xuân Nam 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thành Đô 0 0,00% 03/12/2022
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 0 0,00% 19/04/2017
Phan Văn Vũ 0 0,00% 03/12/2022
Đỗ Việt Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Công Khai 0 0,00% 10/08/2016
Lê Hải Hà 0 0,00% 31/12/2016
Lê Quang Trung 0 0,00% 07/12/2017