Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Mai Nam Chương Tổng giám đốc 5.993.300 29,97% 30/06/2022
Mai Đức Hùng Chủ tịch HĐQT 5.940.000 29,70% 30/06/2022
Mai Đức Tú 4.000.000 20,00% 30/06/2022
Lê Tư Thành viên HĐQT 400.000 2,00% 28/10/2022
Nguyễn Quốc Hoàn Thành viên HĐQT 240.000 1,20% 30/06/2022
Mai Thị Thúy 4.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Yến Anh Kế toán trưởng 500 0,00% 30/06/2022
Cao Thị Giang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/01/2023
Mai Đức Hoàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/01/2023
Mai Đức Hoàng 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023
Đào Nhật Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023